• Home
 • Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności wejherowskakarta.pl

Operator zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej wejherowskakarta.pl
 • Data publikacji strony internetowej: 2021-10-27
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-10-27

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-10-27
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-27
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje i dane kontaktowe

Zgłaszanie uwag i wniosków:
 • E-mail: zi@um.wejherowo.pl
 • Telefon:+48 58 677 70 61
Każdy ma prawo:
 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia
  w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
 • Organ nadzorujący: Prezydent Miasta Wejherowa
 • Plac Jakuba Wejhera 8, 84-200 Wejherowo
 • E-mail: zi@um.wejherowo.pl
 • Telefon: +48 58 677 70 00
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna punktów obsługi Wejherowskiej Karty Mieszkańca:
Urząd Miejski w Wejherowie – Magistrat
ul. 12 Marca 195
84-200 Wejherowo
Dojazd
Do Urzędu Miejskiego w Wejherowie można dojechać autobusem (przystanek od strony ul. Reformatów m.in. dla linii MZK nr 2, 3, 4, 16, rowerem (miejsca dla rowerów zlokalizowane są przy budynku Urzędu Miasta) , samochodem (w bezpośrednim sąsiedztwie budynku znajdują się miejsca parkingowe wraz z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych. Miejsce parkingowe można również znaleźć w pasie płatnej strefy parkowania).
Otoczenie i wejście do budynku
 W budynku zastosowano rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne zapewniające dostosowanie do obecnie obowiązujących przepisów i norm, m.in. bezpieczeństwa użytkowania, bezpieczeństwa PPOŻ oraz dostępności dla osób niepełnosprawnych (m.in. wejście do budynku zapewniające swobodny dostęp bezpośrednio z chodnika (podjazd dla wózków), automatyczne drzwi wejściowe do budynku, winda zapewniająca dostęp do całego Urzędu osobom niepełnosprawnym ruchowo, toaleta na parterze dostosowana dla osób niepełnosprawnych, punkt obsługi wniosków Wejherowskiej Karty Mieszkańca mieści się na parterze budynku).
Udogodnienie dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi
 • podjazd dla wózków,
 • drzwi otwierane automatycznie,
 • punkt obsługi wniosków zlokalizowany jest na parterze budynku,
 • na parterze budynku znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • do budynku i przestrzeni publicznej można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
Udogodnienie dla osób niesłyszących i słabosłyszących
Urząd Miejski w Wejherowie nie udostępnia tłumacza migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Na dzień dzisiejszy nie przewiduje się podjęcia działań w tym zakresie. Urząd Miejski w Wejherowie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2023 r. poz. 20) zapewnia możliwość tłumaczenia migowego przy załatwianiu spraw urzędowych. Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącą osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Wystarczy zgłosić chęć skorzystania z usługi na co najmniej 3 dni przed planowaną wizytą (termin uzgadnia Urząd z osobą uprawnioną, na zasadach określonych w ustawie) oraz wskazać metodę komunikowania się (wskazanie potrzeby dostępu do świadczenia usług tłumacza: polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM), sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN). Po otrzymaniu takiej informacji Urząd ma obowiązek zamówić specjalistyczną usługę tłumacza z rejestru tłumaczy, prowadzonego zgodnie z ustawą, przez Wojewodę Pomorskiego. Szczegółowe informacje na temat usługi dostępne są na stronie www.wejherowo.plFilharmonia Kaszubska – Wejherowskie Centrum Kultury
ul. Sobieskiego 255
84-200 Wejherowo
Dojazd
Do Wejherowskiego Centrum Kultury w Wejherowie można dojechać autobusem (przystanek od strony ul. Dworcowej i ul. Jana III Sobieskiego dwa przystanki autobusowe m.in. dla linii MZK nr 2,3,4,7,16,12, rowerem (miejsca dla rowerów zlokalizowane są przy wejściu do budynku od strony ul. Generała J. Hallera) , samochodem (od ul. Generała J. Hallera zlokalizowany parking (płatny) z wydzielonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.)
Otoczenie i wejście do budynku
W budynku zastosowano rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne zapewniające dostosowanie do obecnie obowiązujących przepisów i norm, m.in. bezpieczeństwa użytkowania, bezpieczeństwa PPOŻ oraz dostępności dla osób niepełnosprawnych. Do Punktu Obsługi Wniosków Wejherowskiej Karty mieszkańca prowadzi wejście od strony ulicy Jana III Sobieskiego lub ul. Generała J. Hallera. Wejścia bez gwałtownych spadków terenu. Punkt zlokalizowany na parterze w kasach biletowych
Udogodnienie dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi
 • budynek wyposażony w windę,
 • drzwi otwierane automatycznie,
 • punkt obsługi wniosków zlokalizowany jest na parterze budynku,
 • na każdej kondygnacji budynku dostępna toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych,
 • do budynku i przestrzeni publicznej można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
Udogodnienie dla osób niesłyszących i słabosłyszących
Brak możliwości skorzystania z tłumacza migowego
Udogodnienie dla osób niewidomych i słabowidzących
Część budynku została oznaczona w alfabecie Brajla.

Miejska Biblioteka Publiczna im A. Majkowskiego
ul. Kaszubska 14
84-200 Wejherowo
Dojazd
Do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wejherowie można dojechać autobusem ( dwa przystanki od strony ul. Bolesława Prusa m.in. dla linii MZK nr 2, 6, 11 i ul. Kociewskiej przystanek autobusowy m.in. dla linii MZK nr 1,8 rowerem (miejsca dla rowerów zlokalizowane są przy wejściu do budynku), samochodem (od ul. Kaszubskiej naprzeciwko wejścia do Biblioteki zlokalizowany parking z wydzielonym miejscem dla osoby niepełnosprawnej).
Otoczenie i wejście do budynku
W budynku zastosowano rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne zapewniające dostosowanie do obecnie obowiązujących przepisów i norm, m.in. bezpieczeństwa użytkowania, bezpieczeństwa PPOŻ (oznaczenia dróg ewakuacyjnych, instrukcje z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postepowania na wypadek ewakuacji w formie tablic informacyjnych i znaków). Do budynku prowadzi jedno wejście od strony ul. Kaszubskiej. Wejście przystosowane dla osób niepełnosprawnych – na parterze, drzwi otwierane do wewnątrz bez progów.
Udogodnienie dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi
 • punkt obsługi wniosków zlokalizowany jest na parterze budynku,
 • dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na wszystkich piętrach biblioteki za wyjątkiem Czytelni Naukowej znajdującej się na pierwszym piętrze (osoby, dla których pokonanie schodów nie jest możliwe, mogą skontaktować się z pracownikiem Czytelni Naukowej pod nr tel. 58 677-65-76. Pracownik zniesie na dół potrzebne książki lub zbiory specjalne ),
 • w budynku dostępne są 2 toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • do budynku i przestrzeni publicznej można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
Udogodnienie dla osób niesłyszących i słabosłyszących
Brak możliwości skorzystania z tłumacza migowego.EkoFabryka w Wejherowie
ul. Fabryczna 10
84-200 Wejherowo
Dojazd
Do Ekofabryki w Wejherowie można dojechać autobusem (przystanek przy ul. Tartacznej m.in. dla linii MZK nr 4, 5, 1, 6 - najbliższy przystanek zlokalizowany jest ok 10 minut drogi pieszo od budynku, droga ta jest nieprzystosowana dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi), rowerem (wiata dla rowerów zlokalizowana jest naprzeciwko wejścia do budynku EkoFabryki), samochodem (w bezpośrednim sąsiedztwie budynku znajdują się miejsca parkingowe).Otoczenie i wejście do budynku
W budynku zastosowano rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne zapewniające dostosowanie do obecnie obowiązujących przepisów i norm, m.in. bezpieczeństwa użytkowania, bezpieczeństwa PPOŻ oraz dostępności dla osób niepełnosprawnych (m.in. wejście do budynku zapewniające swobodny dostęp bezpośrednio z parkingu, wejście bez gwałtownych spadków terenu, drzwi otwierane na zewnątrz bez progów.
Udogodnienie dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi
 • budynek wyposażony w windę,
 • dwudzielne główne drzwi wejściowe,
 • wszystkie przejścia pomiędzy przedmiotami (np. meblami) umożliwiają swobodne przemieszczanie się,
 • punkt obsługi wniosków zlokalizowany jest na parterze budynku,
 • na piętrze budynku znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • do budynku i przestrzeni publicznej można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
 

Aplikacje mobilne

Urząd Miejski w Wejherowie udostępnia następujące aplikacje mobilne:

 •