• Home
 • Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności wejherowskakarta.pl

Operator zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej wejherowskakarta.pl

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje i dane kontaktowe

Zgłaszanie uwag i wniosków:
 • E-mail: zi@um.wejherowo.pl
 • Telefon: +48 58 677 70 61

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezydent Miasta Wejherowa
 • Plac Jakuba Wejhera 8, 84-200 Wejherowo
 • E-mail: zi@um.wejherowo.pl
 • Telefon: +48 58 677 70 00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

w Wejherowie w punktach obsługi zlokalizowanych na parterze budynku). Interesanci Urzędu mogą swobodnie wchodzić do budynku z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

Urząd Miejski w Wejherowie nie udostępnia tłumacza migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Nie są czynione starania w powyższym zakresie. Urząd Miejski w Wejherowie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym

i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) zapewnia możliwość tłumaczenia migowego przy załatwianiu spraw urzędowych. Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Wystarczy zgłosić chęć skorzystania z usługi na co najmniej 3 dni przed planowaną wizytą (termin uzgadnia Urząd z osobą uprawnioną, na zasadach określonych w ustawie) oraz wskazać metodę komunikowania się (wskazanie potrzeby dostępu do świadczenia usług tłumacza: polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM), sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN). Po otrzymaniu takiej informacji Urząd ma obowiązek zamówić specjalistyczną usługę tłumacza z rejestru tłumaczy prowadzonego, zgodnie z ustawą, przez Wojewodę Pomorskiego. Szczegółowe informacje na temat usługi dostępne są na stronie www.wejherowo.pl

Urząd Miejski w Wejherowie mieści się w dwóch budynkach: Budynek Ratusza przy Placu Jakuba Wejhera 8 w Wejherowie oraz Budynek administracyjny przy ul. 12 Marca 195

Aplikacje mobilne

Urząd Miejski w Wejherowie udostępnia następujące aplikacje mobilne: