• Home
 • Polityka prywatności

Polityka prywatności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania wszelkich informacji o charakterze danych osobowych, które pozyskane zostały w związku z korzystaniem przez Użytkowników z serwisu internetowego, prowadzonego pod domeną wejherowskakarta.pl (zwanego dalej „Serwisem”).
 2. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Wejherowa, Wejherowo 84-200, Pl. Jakuba Wejhera 8, e-mail: miasto@wejherowo.pl, tel.: +48 58 677 70 00 (zwany dalej „Administratorem”).
 3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym kontakt jest możliwy poprzez e-mail iod@um.wejherowo.pl lub listownie: Pl. Jakuba Wejhera 8 Wejherowo (84-200)
 4. Administrator przetwarza informacje o Użytkowniku zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Administrator dba o bezpieczeństwo informacji o Użytkownikach Serwisu, w szczególności poprzez stosowną ich ochronę oraz zabezpieczenie przed dostępem osób nieuprawnionych.
 6. Administrator jest w posiadaniu adresów IP Użytkowników oraz informacji o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie korzystania przez nich z Serwisu zapisywanych w logach systemowych. Informacje te wykorzystywane są do badań statystycznych i dotyczą wyłącznie tego, jaki adres IP i kiedy skorzystał ze strony internetowej Serwisu, nie są one natomiast zestawiane z żadnymi innymi danymi osobowymi poszczególnych Użytkowników.
 7. Serwis w sposób automatyczny zbiera dane zawarte w plikach cookies. Poprzez „pliki cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych.
 8. Pliki cookies wykorzystywane są przez Administratora wyłącznie w celu obsługi Serwisu, w tym aby rozpoznać urządzenie Użytkownika i wyświetlić strony Serwisu w sposób dostosowany do jego indywidualnych potrzeb, a także aby tworzyć anonimowe statystyki Serwisu. Pliki cookies nie są wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek danych osobowych Użytkowników.
 9. Użytkownik w każdym wypadku może zablokować instalowanie plików cookies, usunąć stałe pliki cookies lub w inny sposób zmienić warunki przechowywania bądź otrzymywania plików cookies, wykorzystując w tym celu stosowne opcje swojej przeglądarki internetowej, np.:
  • w przeglądarce Internet Explorer
  • w przeglądarce Microsoft Edge
  • w przeglądarce Mozilla Firefox
  • w przeglądarce Chrome
  • w przeglądarce Opera
  • w przeglądarce Safari
  z tym zastrzeżeniem, że wyłączenie plików cookies w przeglądarce może spowodować utrudnienia, a nawet uniemożliwić korzystanie z Serwisu.
 10. Serwis korzysta także z usługi Google Analytics, zbierającej przy użyciu plików cookies anonimowe informacje o stronach Serwisu odwiedzanych przez poszczególnych jego Użytkowników. Szczegółowe zasady dotyczące polityki prywatności Google Analytics znajdują się na stronie: http://www.google.com/intl/pl/analytics/privacyoverview.html.
 11. Strony internetowe partnerów Administratora, do których odnośniki umieszczone są w Serwisie podlegają ich własnej polityce prywatności (w tym w zakresie wykorzystywania plików cookies).
 12. Osoba zakładająca konto w Serwisie, podczas rejestracji oraz w związku z korzystaniem z różnych jego funkcjonalności, jest zobowiązana do podania następujących danych osobowych:
  • imię i nazwisko
  • adres zamieszkania
  • adres poczty internetowej
  • numer telefonu
  • numer PESEL lub inny dokument tożsamości (dot. obcokrajowców)
  • zdjęcie (wizerunek) – niezbędne do Karty Mieszkańca. Podanie danych wskazanych powyżej jest dobrowolne, niemniej zarejestrowanie się do Serwisu i korzystanie z Karty w zakresie jej funkcjonalności bez ich podania nie będzie możliwe.
 13. Wskazane w pkt 12 dane będą przetwarzane wyłącznie dla celów związanych z funkcjonowaniem programu Wejherowska Karta Mieszkańca oraz wydaniem i użytkowaniem Karty Mieszkańca. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO w związku z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w zakresie wyrażonej przez użytkownika zgody (art.6 ust 1 lit a RODO).
 14. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, partnerzy programu Wejherowska Karta Mieszkańca oraz podmiot, z którym Miasto podpisało umowę na dostarczenie i hosting Serwisu do obsługi Karty Mieszkańca. Nie przewiduje się przekazania uzyskanych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 15. Pani/Pana dane osobowe mogą podlegać profilowaniu w celu dostosowania proponowanej oferty do deklarowanych we wniosku obszarów zainteresowań.
 16. Czas przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Serwisie wiązać się będzie z okresem funkcjonowania programu Wejherowska Karta Mieszkańca lub indywidualną decyzją w sprawie cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 17. Portal zobowiązuje się do ochrony prywatności użytkowników i przestrzegania stosownych przepisów prawnych w zakresie ochrony danych i prywatności. Korzystając ze strony internetowej serwisu, użytkownik akceptuje zasady zawarte w przedstawionej Polityce Prywatności.
 18. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:
  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeżeli są błędne lub nieaktualne, także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa);
 19. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie w jakim taka zgoda została udzielona. Cofnięcie zgody nie będzie miało jednak wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.